Чин торжества православия последование с анафемой

noch luna temnyj 146181 1280x720

Последование молебнаго пения в Неделю православия

Диакон : Благослови́, Влады́ко.

Иерей : Благослове́н Бо́г на́ш всегда́:

Хор : Ами́нь. Царю́ Небе́сный:

Диакон произносит великую ектению и по прошении О пла́вающих: прилагает прошения :

О е́же ми́лостивым о́ком призре́ти на Святу́ю Свою́ Це́рковь и соблюсти́ ю невреди́му и непребори́му от е́ресей и суеве́рий и ми́ром Свои́м огради́ти, Го́споду помо́лимся.

О е́же утиши́ти раздира́ние ея́ и си́лою Свята́го Ду́ха обрати́ти всех отсту́пльших к позна́нию и́стины и сопричести́ ко избра́нному Своему́ ста́ду. Го́споду помо́лимся.

О е́же просвети́ти вся све́том Своего́ Богоразу́мия, ве́рных же Сво́их укрепи́ти и непоколеби́мых в правове́рии соблюсти́, Го́споду помо́лимся.

О избавитися нам: и прочее

Бо́г Госпо́дь, и яви́ся нам:

Благода́рни су́ще недосто́йнии раби́ Твои́, Го́споди, / о Твои́х вели́ких благодея́ниих, на нас бы́вших, / сла́вяще Тя хва́лим, благослови́м, благодари́м, пое́м и велича́ем Твое́ благоутробие, / и рабски любовию вопием Ти: // Благодетелю, Спа́се на́ш, сла́ва Тебе́.

Твоих благодеяний и даров туне, / яко раби́ непотребнии, сподо́бльшеся, Влады́ко, / к Тебе́ усе́рдно притека́ющие, благодаре́ние по си́ле прино́сим, / и Тебе́, я́ко Благоде́теля и Творца сла́вяще, вопие́м: // сла́ва Тебе́, Бо́же Преще́дрый.

Якоже вы́шния тве́рди благоле́пие, / и ни́жнюю споказал еси́ красоту́ святаго селения славы Твоея, Господи, / утверди́ сие́ во век ве́ка, / и приими́ на́ша в нем непреста́нно приноси́мая Тебе́ моле́ния Богоро́дицею, // всех Животе́ и Воскресе́ние.

Чтец : И ду́хови твоему́.

Диакон : Прему́дрость, во́нмем.

Чтец : Проки́мен, глас 4: Насажде́ни в дому́ Госпо́дни, во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т.

( Стих 🙂 Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде и упова́ет на Него́.

Чтец : К ри́мляном посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние.

Бра́тие, молю́ вы, блюди́теся от творя́щих ра́спри и раздо́ры, кро́ме уче́ния, ему́же вы научи́стеся, и уклони́теся от них. Такови́и бо Го́сподеви на́шему Иису́су Христу́ не рабо́тают, но своему́ чре́ву: и́же благи́ми словесы́ и благослове́нием прельща́ют сердца́ незло́бивых. Ва́ше бо послуша́ние ко все́м дости́же: ра́дуюся же е́же о вас. Хощу́ же вас му́дрых у́бо бы́ти во благо́е, просты́х же в зло́е. Бо́г же ми́ра да сокруши́т сатану́ под ноги́ ваша́ вско́ре. Благода́ть Го́спода на́шего Иису́са Христа́ с ва́ми, ами́нь.

Не хотя́й сме́рти гре́шных, но ожида́яй обраще́ния и покая́ния, соедини́ всех во Святе́й Твое́й Це́ркви, я́ко да и́стинною ве́рою и благоче́стием Тебе́, Бо́га на́шего, просла́вят, мо́лим Ти ся. Всеси́льный Тво́рче, услы́ши и поми́луй.

Да́вый за́поведь Твою́ нам, е́же люби́ти Тебе́, Бо́га на́шего, и бли́жняго своего́, сотвори́, да не́нависти, вражды́, оби́ды, и про́чия беззако́ния прекратя́тся, и́стинная же любо́вь да Ца́рствует в сердца́х на́ших, мо́лим Ти ся, Спаси́телю на́ш, услы́ши и ми́лостивно поми́луй.

Иерей глаголет возглас : Услы́ши ны, Бо́же: Хор : Ами́нь.

Диакон : Го́споду помо́лимся. Хор : Го́споди, поми́луй.

Иерей читает молитву :

Всевы́шний Бо́же, Влады́ко и Соде́телю всея́ тва́ри, наполня́яй вся вели́чеством Твои́м и содержа́й си́лою Тво́ею! Тебе́, Вседарови́тому Го́споду на́шему, мы, недосто́йнии, благодаре́ние прино́сим, я́ко не отвраща́ешися нас беззако́ний ра́ди на́ших, но па́че предваря́еши ны щедро́тами Твои́ми. Ты ко избавле́нию на́шему посла́л еси́ Единоро́днаго Твоего́ Сы́на и благовести́л безме́рное Твое́ к ро́ду челове́ческому снисхожде́ние, я́ко хоте́нием хо́щеши и ожида́еши, е́же обрати́тися нам к Тебе́ и спасе́ным бы́ти. Ты, снизходя́ к не́мощи на́шего естества́, укрепля́еши нас всеси́льною Свята́го Твоего́ Духа благода́тию, утеша́еши спаси́тельною ве́рою и соверше́нною наде́ждою ве́чных благ и, руково́дствуя избра́нных Твои́х в Го́рний Сио́н, соблюда́еши, я́ко зе́ницу о́ка. Испове́дуем, Го́споди, вели́кое Твое́ и безприкла́дное человеколю́бие и милосе́рдие. Но, ви́дяще мно́гих поползнове́ния, приле́жно Тя, Всеблаги́й Го́споди, мо́лим: при́зри на Це́рковь Твою́ и виждь, я́ко Твое́ спаси́тельное благове́стие, а́ще и ра́достно прия́хом, но те́рние суеты́ и страсте́й твори́т о́ное в не́киих малопло́дно, в не́киих же и безпло́дно, и по умноже́нию беззако́ний, о́вии ересьми́, о́вии раско́лом проти́вящеся ева́нгельской Твое́й и́стине, отступа́ют от достоя́ния Твоего́, отрева́ют Твою́ благода́ть и поверга́ют себе́ суду́ Твоего́ Пресвята́го Сло́ва. Премилосе́рдый и Всеси́льный, не до конца́ гне́ваяйся Го́споди! Бу́ди ми́лостив, мо́лит Тя Твоя́ Це́рковь, представля́ющи Тебе́ Нача́льника и Соверши́теля спасе́ния на́шего – Иису́са Христа́, бу́ди ми́лостив нам, укрепи́ нас в правове́рии си́лою Твое́ю, заблужда́ющим же просвети́ разу́мныя о́чи све́том Твои́м Боже́ственным, да уразуме́ют Твою́ и́стину, умягчи́ их ожесточе́ние и отве́рзи слух, да позна́ют глас Твой и обратя́тся к Тебе́, спаси́телю на́шему. Испра́ви, Го́споди, ины́х развраще́ние и жизнь, не согла́сную христиа́нскому благоче́стию, сотвори́, да вси свя́то и непоро́чно поживе́м, и та́ко спаси́тельная ве́ра укорени́тся и плодоно́сна в сердца́х на́ших пребу́дет. Не отврати́ лица́ Твоего́ от нас, Го́споди, возда́ждь нам ра́дость спасе́ния Твоего́. Пода́ждь, Го́споди, и па́стырем Це́ркве Твоея́ святу́ю ре́вность, и попече́ние их о спасе́нии и обраще́нии заблужда́ющих ду́хом ева́нгельским раствори́. Да Тобо́ю вси руководи́ми, дости́гнем, иде́же соверше́ние ве́ры, исполне́ние наде́жды и и́стинная любо́вь, и та́мо с ли́ки

чисте́йших небе́сных Сил просла́вим Тебе́, Го́спода на́шего, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в.

[ Диакон возглашает 3 : Кто Бо́г ве́лий, я́ко Бо́г наш? Ты еси́ Бо́г, творя́й чудеса́ Еди́н.

Потом высшим глвсом : Кто Бо́г велий, я́ко Бо́г наш:

И снова высочайшим гласом : Кто Бо́г велий:

И продолжает диакон: Правосла́вия день пра́зднующе, правосла́внии лю́дие, наипа́че просла́вим Вино́вника всех благ Бо́га, Иже Сый благословен́ во ве́ки. Сей Бо́г на́ш, промышля́я и утвержда́я возлю́бленное Свое́ достоя́ние – Святу́ю Це́рковь, праотцев, преступле́нием отпа́дших, утеша́я неложным Своим сло́вом, еще в рай основа́ние ей положи́. Сей Бо́г наш, руководствуя ко оному спаси́тельному обетованию, не несвидетельствована Себе́ оста́ви, но хотя́щее бы́ти спасение провозвести́л пе́рвее чрез пра́отцев и проро́ков, живоописа́л разли́чными о́бразы. Сей Бо́г на́ш, многоча́стне и многообра́зне дре́вле глаго́лавый отце́м во проро́цех, в после́док дний сих глаго́ла нам в Сы́не, Имже и ве́ки сотвори́, Иже возвести́ Отчее о нас благоволе́ние, откры́ таинства небесная, увери силою Святаго Ду́ха о истине благовестия, посла́ апостолы во весь мир проповедати Евангелие Царствия, утверди́ о́ное различными силами и чудесами. Сему́ спаси́тельному открове́нию после́дующе, сего́ благовестия держа́щеся,

Ве́руем во Еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же все́м и невиди́мым. И во Еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, Иже от Отца́ рожденнаго прежде всех век: Света от Света, Бо́га и́стинна от Бо́га истинна, рожде́нна, несотворе́нна. Единосу́щна Отцу́, Имже вся бы́ша. Нас ра́ди, челове́к, и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Духа Свя́та и Мари́и Девы, и вочеловечшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со сла́вою, судити живы́м и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода Животворя́щаго, Иже от Отца́ исходя́щаго, Иже со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глагола́вшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю Собо́рную и Апостольскую Церковь. Исповедуем едино крещение во оставле́ние грехо́в. Чаем воскресения мертвых и жизни будущаго века. Ами́нь.

Сия́ ве́ра апо́стольская, сия́ ве́ра оте́ческая, сия́ вера́ правосла́вная, сия́ ве́ра вселе́нную утверди́.

Еще́ же Собо́ры святы́х оте́ц и их преда́ния и писа́ния, Боже́ственному Открове́нию согласная, приемлем и утвержда́ем.

Всем же о Православии подвизавшимся словесы, писании, учении, страдании

и богоуго́дным житием, я́ко защитникам и пособникам онаго, Христова Це́рковь, ны́нешнее воспомина́ние творя́щи, восклица́ет:

свято́му благове́рному и равноапо́стольному царю́ Константи́ну и ма́тери его́ Еле́не,

святы́м благове́рным и равноапо́стольным вели́кому кня́зю Влади́миру и княги́не Ользе, святы́м благове́рным кня́зем Алекса́ндру Не́вскому и Дании́лу Моско́вскому и про́чим благове́рным россия́ном: ве́чная па́мять.

Святе́йшим правосла́вным патриа́рхом Константино́польским, Александрийским, Антиохийским, Иерусалимским и Всероссийским и Преосвященным митрополи́том, архиепи́скопом и епи́скопом правосла́вным: ве́чная па́мять.

Пострада́вшим и убие́нным в разли́чных похо́дех за правосла́вную ве́ру и оте́чество вожде́м и во́ином и все́м правосла́вным христиа́ном, в и́стинней ве́ре и благоче́стии и в наде́жди воскресе́ния сконча́вшимся: ве́чная па́мять.

Правосла́вная Христо́ва Це́рковь, торже́ственно воспомина́ющи подвиза́вшихся во благоче́стии и сие́ все́м свои́м христоимени́тым ча́дом к подража́нию представля́ющи, име́ет та́кожде долг восхваля́ти по́двиги сих, и́же ны́не спаси́тельною ве́рою и доброде́телию приуготовля́юще себе́ к ве́чному блаже́нству утвержда́ют Правосла́вие.

Потом возглашает диакон :

Вели́кому Господи́ну и Отцу на́шему Алекси́ю, Святе́йшему Патриа́рху Моско́вскому и всея́ Руси́, мно́гая ле́та.

Святе́йшим патриа́рхом правосла́вным Константино́польскому, Александри́йскому, Антиохи́йскому, Иерусали́мскому и про́чим Святе́йшим правосла́вным Предстоя́телем, мно́гая ле́та.

Преосвяще́нным правосла́вным митрополи́том, архиепи́скопом и епи́скопом и все́му освяще́нному при́чту, мно́гая ле́та.

Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́м и во́инству ея́, мно́гая ле́та.

Всем правосла́вным христиа́ном, пра́во содержа́щим спаси́тельную ве́ру и повину́ющимся Христо́вой Це́ркви, пода́ждь, Го́споди, мир, благоде́нствие, изоби́лие плодо́в земны́х и мно́гая ле́та.

Иерей читает молитву :

Свята́я Тро́ице, сих просла́ви и утверди́ да́же до конца́ в правове́рии и сотвори́, да вси прии́дут в позна́ние ве́чныя Твоея́ и́стины, моли́твами Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и и всех святы́х. Ами́нь.]

Сла́ва Тебе́, Бо́гу, Благода́телю на́шему, во ве́ки веко́в.

Тебе́ Бо́га хва́лим:

Заключенное в квадратные скобки – до возгласа “Слава Тебе, Богу, Благодателю нашему, во веки веков” – бывает в кафедральных соборах, однако по обычаю может петься и в приходских храмах. Возглашение Кто Бог велий: – не прокимен, а троекратная велегласная молитва, аналогичная венчальному возгласу: Господи, Боже наш, славою и честию венчай я.

Поделиться ссылкой на выделенное

Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Источник

Чин анафематствований в неделю Торжества Православия

Последняя дореволюционная редакция чина Торжества Православия включала в себя следующие 12 анафематизмов:

1. Отрицающим бытие Божие и утверждающим, яко мір сей есть самобытен и вся в нем без промысла Божия и по случаю бывает: Анафема! (трижды).

2. Глаголющим Бога не быти дух, но плоть; или не быти Его праведна, милосерда, премудра, всеведуща и подобная хуления произносящим: Анафема! (трижды).

3. Дерзающим глаголати, яко Сын Божий не единосущный и не равночестный Отцу, такожде и Дух Святый, и исповедающим Отца, и Сына, и Святаго Духа не единого быти Бога: Анафема! (трижды).

5. Неприемлющим благодати искупления Евангелием проповеданного, яко единственного нашего ко оправданию пред Богом средства: Анафема! (трижды).

6. Дерзающим глаголати, яко Пречистая Дева Мария не бысть прежде рождества, в рождестве и по рождестве Дева: Анафема! (трижды).

7. Неверующим, яко Дух Святый умудри пророков и апостолов и чрез них возвести нам истинный путь к вечному спасению, и утверди сие чудесами, и ныне в сердцах верных и истинных христиан обитает и наставляет их на всякую истину: Анафема! (трижды).

8. Отмещущим безсмертие души, кончину века, суд будущий и воздаяние вечное за добродетели на небесех, а за грехи осуждение: Анафема! (трижды).

9. Отмещущим все таинства святая, Церковью Христовою содержимая: Анафема! (трижды).

10. Отвергающим соборы святых Отец и их предания, Божественному Откровению согласная, и Православно-Кафолическою Церковью благочестно хранимая: Анафема! (трижды).

11. Помышляющим, яко православнии Государи возводятся на престолы не по особливому о них Божию благоволению и при помазании на царство дарования Духа Святаго к прохождению великого сего звания на них не изливаются: и тако дерзающим против их на бунт и измену: Анафема! (трижды).

12. Ругающим и хулящим святыя иконы, ихже Святая Церковь к воспоминанию дел Божиих и угодников Его, ради возбуждения взирающих на оныя ко благочестию, и ко оных подражанию приемлет, и глаголющим оныя быти идолы: Анафема! (трижды).

При советской власти после Патриарха Тихона чин анафематствования в Церкви был отменен. В Русской Православной Церкви за границей анафема провозглашалась по дореволюционному чину с добавлением еще нескольких анафематизмов:

13. Теософом и прочым еретиком, дерзающым глаголати и пребезумне учити, яко Господь наш Иисус Христос не единожды на землю сниде и воплотися, но множицею воплощашеся, такожде и отрицающым, яко истинная премудрость Отчая есть Сын Его единородный и вопреки Божественному Писанию и учению святых Отец ищущым иныя премудрости: Анафема! (трижды).

14. Масоном, оккультистом, спиритом, чародеем и всем, иже не Единому Богу веруют, но бесов почитают, и не Богу смиренно жизнь свою предают, но чародейным бесов призыванием грядущее ведети тщатся: Анафема! (трижды).

15. Отступающым от Православныя веры и приемлющым иныя исповедания на соблазн братиям нашим и отпадающым в расколы: Анафема! (трижды).

16. Богопротивным человком злым, дерзнувшым даже и на убиение Помазанника Божия святаго Царя-мученика: Анафема! (трижды).

17. Гонителем Христовыя Церкви, нечестивым отступником, подъявшим руки на священнослужителей Божиих, попирающым святыни, разрушающым храмы Божии, истязующым братию нашу и осквернившым Отечество наше: Анафема! (трижды).

18. Нападающым на Церковь Христову и учащым, яко Она разделися на ветви, яже разнятся своим учением и жизнию, и утверждающым Церковь не сущу видимо быти, но от ветвей, расколов и иноверий соединитися имать во едино тело; и онем, иже не различают истиннаго священства и таинств Церкви от еретических, но учат, яко крещение и евхаристия еретиков довлеют ко спасению; и онем, иже имут общение с сими еретики или пособствуют им, или защищают их новую ересь экуменизма, мняще ю братскую любовь и единение разрозненных христиан быти: Анафема! (трижды).

«Священник-немонархист не достоин стоять у св. престола, священник-республиканец – всегда маловер. Монарх посвящается на власть Богом, – президент получает власть от гордыни народной; монарх силен исполнением заповедей Божиих, президент держится у власти угождением толпе; монарх ведет верноподданных к Богу, президент отводит избравших его от Бога».

Священномученик Владимир Киевский

«Будущая загробная жизнь. На основании Священного Писания и учения святых отцов»., М., 1895 г.

«Для того, кто вошел добровольно в союз с силой зла, занялся чародейством, выхода нет».

Святая блаженная Матрона Московская

«Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает; всякий согрешающий не видел Его и не познал Его». (1Иоан. 3,6)

«Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею.
Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отнимут ли члены у Христа, чтобы их сделать членами блудницы? ДА НЕ БУДЕТ!» (1Кор. 6,14-15)

«Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». (Ефес. 2,14)

Tags: Грядущее, Священная Война, Церковь Христова, великий пост, чин анафеманствования

Источник

Чин Торжества Православия

Чин Торжества Православия совершается в первую Неделю Великого поста.

Фрагменты чина Торжества Православия, совершаемого Святейшим Патриархом Кириллом. 2009 г. Скачать

Оно было установлено в Греции в IX в., в память окончательной победы над иконоборцами. Учение о почитании икон, основанное на св. писании и утвержденное обычаем первых христиан, до VIII в. оставалось неприкосновенным. Но иконоборческая ересь, появившаяся в самой Греции, распространилась по многим странам. Церковь Божия подверглась гонению, большему чем от язычников. Более 100 лет лились слезы и невинная кровь истинно православных, которые боролись за право изображать на иконах Господа Нашего Иисуса Христа, Божию Матерь и святых, а также молиться им перед иконами. Этих православных заключали в темницы, подвергали мучениям и казням. Честные иконы и мощи святых сжигались.

После VII Вселенского Собора (787 г.), закрепившего почитание икон, наступило ослабление гонений, но только в середине IX в. были освобождены из темниц и заточения иконопочитатели и возвращены на прежние должности, а иконоборцам предложено было или оставить свое заблуждение, или прекратить церковное служение. Христолюбивая царица Феодора объявила: «Кто не чествует изображения Господа нашего, Пресвятой Его Матери и всех святых, да будет проклят!»

Избранный Патриархом Константинопольским Мефодий, установил тогда же особое праздничное богослужение. Православие было торжественно восстановлено на службе в Софийском соборе в Константинополе в первое воскресенье Великого поста, которое пришлось в 843 г. на 19 февраля. Так появилось празднование и особый чин, называемый Торжество Православия. В XII и XIV вв. эта служба была значительно дополнена за счет включения других текстов, изображающих главные догматы христианства. Эта служба представляет собой торжество церкви над всеми когда-либо существовавшими ересями и расколами. В нем утверждается не только православное учение об иконопочитании, но и все догматы и постановления семи Вселенских Соборов. Благославляются не только иконопочитатели, но и все живущие и отошедшие ко Господу в вере и благочестии отцев. Особое место в этой службе занимает чин анафематствования. Анафема провозглашается соборно не только иконоборцам, но всем, кто совершил тяжкие прегрешения перед Церковью.

Читайте также: Анафема. История и смысл

В России чин Православия введен в XIV в. и состоял из греческого синодика этого чина с прибавлением сначала имен «новых еретиков», как например, Кассиана, архимандрита Юрьева монастыря, и др., затем прибавились новые имена: Стеньки Разина, Гришки Отрепьева, протопопа Аввакума, многих расколоучителей и др.; всех анафематствований было 20, а имен до 4 тысяч. В конце XVIII в. чин Православия был исправлен и дополнен митрополитом Новгородским и С.-Петербургским Гавриилом; из него исключены были как множество имен, которым возглашалась вечная память, так и имена многих гражданских преступников и расколоучителей. В таком виде чин Православия был напечатан в 1767 г. Чин Православия совершался в кафедральных соборах после прочтения часов или перед окончанием Литургии на середине храма перед иконами Спасителя и Божией Матери, возлежащими на аналое. Чин был существенно сокращен в 1801 г., в нем перечислялись только ереси, без упоминания имен еритиков. Чин оставался без переработки до 1869 г., когда из него были убраны имена государственных преступников.

tor1

Чин содержал в себе чтение Символа веры, произнесение анафемы и провозглашение Вечной памяти всем защитникам Православия. Двенадцать анафематствований, как они провозглашались клиром от имени церкви до 1917 года, приведены ниже.


Отрицающим бытие Божие и утверждающим, яко мир сей есть самобытен и вся в нем без промысла Божия и по случаю бывает: анафема.

Глаголющим Бога не быти дух, но плоть; или не быти Его праведна, милосерда, премудра, всеведуща и подобная хуления произносящим: анафема.

Дерзающим глаголати, яко Сын Божий не единосущный и не равночестный Отцу, такожде и Дух Святый, и исповедающим Отца, и Сына, и Святого Духа не единого быти Бога: анафема.

Неприемлющим благодати искупления Евангелием проповеданного, яко единственного нашего ко оправданию пред Богом средства: анафема.

Дерзающим глаголати, яко Пречистая Дева Мария не бысть прежде рождества, в рождестве и по рождестве Дева: анафема.

Неверующим, яко Дух Святый умудри пророков и апостолов и чрез них возвести нам истинный путь к вечному спасению, и утверди сие чудесами, и ныне в сердцах верных и истинных христиан обитает и наставляет их на всякую истину: анафема.

Отмещущим бессмертие души, кончину века, суд будущий и воздаяние вечное за добродетели на небесех, а за грехи осуждение: анафема.

Отмещущим все таинства святая, Церковью Христовою содержимая: анафема.

Отвергающим соборы святых Отец и их предания, Божественному Откровению согласная, и Православно-Кафолическою Церковью благочестно хранимая: анафема.

Помышляющим, яко православнии Государи возводятся на престолы не по особливому о них Божию благоволению и при помазании на царство дарования Духа Святаго к прохождению великого сего звания на них не изливаются: и тако дерзающим против их на бунт и измену: анафема.

Ругающим и хулящим святыя иконы, ихже Святая Церковь к воспоминанию дел Божиих и угодников Его, ради возбуждения взирающих на оныя ко благочестию, и ко оных подражанию приемлет, и глаголющим оныя быти идолы: анафема.

В феврале 1901 г. Св. Синод предал анафеме Льва Толстого, как проповедующего: «ниспровержение всех догматов Православной Церкви и самой сущности веры христианской.»

В новейшей истории Русской Православной Церкви были анафематствованы: Лев Толстой как проповедующий «ниспровержение всех догматов Православной Церкви и самой сущности веры христианской» (Святейшим Синодом в феврале 1901); «творящие беззакония и гонители веры и Церкви Православной» (1918); несколько священников «публично похуливших Имя Божие» (1959, 1960); те, кто пролил невинную кровь ближних своих в 1993 году; те, кто разделяет учения сект, «новых религиозных движений», язычества, астрологии и т. п. (1994); монах Филарет (Денисенко) (1994); Глеб Павлович Якунин (Архиерейским Собором 1997). В 1971 году анафема была снята со старообрядцев.

2 MG 8219

В последнее десятилетие были осуждены те, кто пролил невинную кровь ближних своих в 1993 г. Слова отлучения были произнесены тем, кто разделяет учения сект, «новых религиозных движений», язычества, астрологии и т.п. (1994 г.). Был отлучен от Церкви монах Филарет (Денисенко), который дерзнул наименовать себя «патриархом Киевским и всея Руси-Украины» (1994 г.). Архиерейский Собор 1997 г., после неоднократных увещеваний и предупреждений о бесчинном ношении иерейского креста после лишения сана, постановил: «Отлучить Глеба Павловича Якунина от Церкви Христовой. Да будет он анафема пред всем народом.»

Предание анафеме не является проклятием, не является актом бесповоротно закрывающим путь к возвращению в Церковь и ко спасению. При покаянии и достаточных основаниях анафема может быть снята. Может быть она снята и после смерти. Важное значение для Русской Церкви имеет отмена анафемы старообрядцам в 1971 г.

Источники:

1. Православная энциклопедия. М., 2001, т.2
2. Общедоступные беседы о Богослужении Православной церкви. М., 1898
3. Как правильно обращаться с иконами. О грехе небрежения и об истинном благочестивом отношении к иконам.
4. Миниатюры чина Православия. Из книги: Л.Б. Сукина «Рукописная книга позднего русского средневековья»

Поделитесь статьей, если она важна для других

Источник

Чин торжества православия последование с анафемой

Только помышляющим, что не Бог через Своего Помазанника Духом Святым премудро руководит и Народом Своим, и Церковью Своею – анафема трижды!

horugv2horugv1

glav1
back1 main1 for1
down1

Во Имя Отца, и Сына и Святого Духа. Аминь.
Господи Благослови!

—>
Примечание I. Для корректного отображения текста молитв Вам потребуются шрифты дореволюционной Царкской орфографии. Скачать и установить шрифты можно здесь

—> Седмица 2-я по Великого Поста

Сборник материалов об Императоре Петре Великом здесь и здесь.

Итак, этого сообщения на кольце нет, потому как оно опасно для жидов-людоедов!

Памяти подвигу псковских десантников посвящен фильм Русская Жертва

Оглавление новостного сообщения

Некоторые тезисы данного новостного сообщения

Только одним своим помышлением помышляющий уже дерзает противу Царя на бунт и измену и попадает под Анафему!

Только Царская власть отвечает самым широким интересам народных масс, а потому только православная Монархия является подлинно народной властью, только власть Царя является гарантом обеспечения счастливого и безмятежного земного жития и Народа

Обратим внимание тех, кто, не понимая уникальнейшего служения Царя-Богопомазанника, считает духовную власть епископа по значимости пред Богом равной, а то и выше, Царской власти Помазанника Божьего (Царя), на то, что ничего подобного Церковь Православная по отношению к епископам никогда не вводила в чин анафематствования ересей, в которых хулится Дух Святой

Важно помнить, что «Царь есть образ одушевлен Царя Небесного» (Преп. Максим Грек) или иначе святая икона так, что поклонение Царю, служба Ему и любовь к Нему нелицемерная, все это есть иконопочитание. Ему мы приносим почитание, как иконе Царя Небесного, так же при этом и благодать от первообраза, Христа Господа, получаем через икону Его – Царя, Христа Господня. И так же не приведи Бог кому глаголати «оныя быти iдолы» – за это же анафема!

Еретики-цареборцы выдумали царебожническую ересь и стали обзывать православных христиан цезарепапистами, то есть, якобы, делающими из Царей – живых икон Царя царей – идолов, а за это обличителям анафема трижды! Паписты обвиняют Помазанников Божьих в том, что Они отымают у священства власть, будто бы, Царю-Богопомазаннику не хватает власти Своего холопа попа. Это заявление очень похоже на такое утверждение: мужу, будто бы, не хватает власти своей жены в их совместном семейном царстве

По мнению духовно немощных чтущие подвиг Царя Николая, как христоподобный (иконообразный!) искупительный подвиг, будто бы, заменили Искупителя Небесного другим искупителем, то есть, как бы, сотворили из святого Царя Николая идола. Но это подобно тому, как протестанты обвиняют православных христиан в идолопоклонстве за их почитание икон

Сегодня, в первое воскресение Великого Поста, Православная Церковь читает Последование в неделю Торжества Православия. Вы сами можете убедиться в том, что в церквях Московской патриархии читают обрезанное Последование. Священники, которые не желают спасения не читают или все 12 анафематствований, или только 11-ое и 12-ое. Если вы ревнуете о своем спасении, то прочитайте хотя бы эти 12 анафематствований, которые приведены ниже.

Текст полного чина Последования Торжества Православия смотри по этому адресу. Вместо слов Императора Николая Александровича мы советуем читать: “Императора, Его же имя, Господи, Ты веси всея России”.

(1) Отрицающимъ Бытiе Божiе и утверждающимъ, яко мiръ сей есть самобытенъ, и вся въ немъ безъ Промысла Божiя и по случаю бываютъ, анафема, трижды.

(9) Отметающимъ Таинства Святая, Церковiю Христовою содержимая, анафема, трижды.

(10) Отвергающимъ Соборы Святыхъ Отецъ и ихъ преданiя, Божественному Откровенiю согласная и Православно-Кафолiческою Церковiю благочестно хранимая, анафема, трижды.

(12) Ругающимъ и хулящимъ Святыя іконы, ихже Святая Церковь ко воспоминанiю Д ѣ лъ Божiихъ и Угодниковъ Его, ради возбужденiя взирающихъ на оныя ко Благочестiю, и ко оныхъ подражанiю прiемлетъ, и глаголющимъ оныя быти iдолы, анафема, трижды.

Последование в Неделю Православия. С-Пб., 1904 г.

2. Царь-Богопомазанник в “Последовании в неделю Торжества Православия” [1]

2.1. Словом анафема означается отлучение, отвержение

После изменений 1766 года в текст Чина Торжества Православия было включено одиннадцатое анафематствование:

2.2. Только одним своим помышлением помышляющий уже дерзает противу Царя на бунт и измену

torg prav 01
11 1anafema 300 11 2anafema 300

Еретики-цареборцы выдумали царебожническую ересь и стали обзывать православных христиан цезарепапистами, то есть, якобы, делающими из Царей – живых икон Царя царей – идолов, а за это обличителям анафема трижды! Паписты обвиняют Помазанников Божьих в том, что Они отымают у священства власть, будто бы, Царю-Богопомазаннику не хватает власти Своего холопа попа. Это заявление очень похоже на такое утверждение: мужу, будто бы, не хватает власти своей жены в их совместном семейном царстве.

Или по мнению духовнонемощных чтущие подвиг Царя Николая, как христоподобный ( иконообразный! ) искупительный подвиг, будто бы, заменили Искупителя Небесного другим искупителем, то есть, как бы, сотворили из святого Царя Николая идола. Но это подобно тому, как протестанты обвиняют православных христиан в идолопоклонстве за их почитание икон.

12 2anafema 300
posle anafem 615
posle anafem2 2 300

[Обратим внимание на то, что, несмотря на важнейшее служения священства, но возглашение «вечной памяти» епископам следует после такого возглашения Благочестивейшим Императраторам и Императрицам. Этот факт объясняет патриарх Константинопольский Антоний Четвертый (1388-1395) Великому Князю Московскому Василию Дмитриевичу в своем посланіи о едином Вселенском Богопомазаннике: «святой Царь – говорится в посланіи – занимает высокое мѣсто в Церкви ; Он не то, что другіе, помѣстные князья и государи. Цари в началѣ упрочили и утвердили благочестіе во всей вселенной; Цари собирали вселенскіе Соборы; они же подтвердили своими законами соблюденіе того, что говорят божественные и священные каноны о правых Догматах и о благоустройствѣ христіанской жизни, и много подвизались против ересей; наконец, Цари вмѣсте с Соборами Своими постановленіями опредѣлили порядок архіерейских кафедр и установили границы митрополичьих округов и епископских епархій.

[ * Богопомазанниками новозаветного периода истории человечества были законные Государи только Богоизбранного Греческого Народа ( до утверждения Флорентийской унии) и Богоизбранного Русского Народа (с момента Венчания на Царства Царя Иоанна Грозного и по сей день). ]

Другими словами, если архірей во время богослужений не поминает Царя-Богопомазанника, даже если Его имя и неизвестно, то он, собственно и не архірей истинного Бога Иисуса Христа!

Если же мы сподобимся обрести дар Божий – Правую Веру, то с нашими грехами против других человеков нам поможет Сам Господь разобраться: или поможет удержаться от греха; или не допустит обстоятельств, в которых можно согрешить; или выполнит Свое обещание: Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю; если будут красны, как пурпур, – как волну убелю (Ис. 1,18).

Но Господь предупреждает каждый год в первый день Великого Поста: если же отречетесь правоверия и будете упорствовать в доброделании падшего естества, то меч пожрет вас: ибо уста Господни говорят (Ис. 1,20). А потому будем трезвомысленны и рассудительны

В последний раз 11-ое анафематствование было провозглашено за 11 дней до февральского клятвопреступного бунта 1917 года и было отменено собором 1917-1918 годов, который был, по сути, продолжением цареборческого беснования. Предложение отменить одиннадцатый член анафематствования внес избранный патриарх Тихон 26 февраля/11 марта 1918 г. Оттого, что чтением анафематствования прекратили каждый год напоминать православным христианам основные грехи против Духа Святого, эти грехи не стали добродетелями.

2.3. Церковное установление, утвержденное Богопомазанником, может изменить только другой Богопомазанник

Будем же понимать и помнить, что это для всех нас Иисус Христос возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! А прежде было Им сделано предупреждение: негодного раба выбросят во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов (Мф. 25,30).

И так : Покайтесь; ибо приблизилось Царствие Божие (Мф. 3,2;Мк. 1,15).

Если кто имеет уши слышать, да слышит ! (Мк. 4,23)

Вышеприведенный текст взят из раздела 11. работы Романа Сергиева “Христианское Учение о Царской Власти и об обязанностях верноподданных”.

4. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года [3]

Чтобы осознать «КТО был наш Русский Царь Николай» (Св. Прав. Псковоезерский Старец Николай Гурьянов), приводим адрес оглавление книги Романа Сергиева “Искупительная жертва святого Царя Николая стала залогом неминуемого воскресения Царской России”. Нажав на одну из строчек выйдете на более подробное оглавление, и по нему вы найдете тексты, которые помогут вам понять величайший подвиг Святости Императора НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, во исполение Воли Божией УПОДОБИВШЕГОСЯ Господу нашему Иисусу Христу в искупительном подвиге! Именно руками Своего Помазанника – Святаго Царя искупителя НИКОЛАЯ АЛЕКСАНРОВИЧА – Господь спас Богоизбранный Русский Народ от истребления слугами сатаны и соделал НЕМИНУЕМЫМ воскресение Царской России.

О великом искупительном подвиге нашего Государя, подъятого и совершенного Им во образ и подобие Искупительного Подвига Христа Господа, смотри новостные сообщения нашего сайта. Также рекомендуем посетить сайт «НИКОЛАЙ II ИСКУПИЛ ИЗМЕНУ НАРОДА РУССКОГО!» помещены две проповеди о христоподобном искупительном подвиге Царя Николая, сказанные после литургии 19 мая 2008 года, совершенной по полному Императорскому Чину.

chasha

Рисунок размещения на дискосе частиц, вынутых из просфор на Проскомидии.
(Служебник 1901года, С. 41.)

На нашем сайте можно посмотреть портреты Императора Николая Второго, написанные при Его жизни. Смотри Портреты Императора Николая Второго

О необходимости молиться за грядущего Русского Царя Победителя и о том, как это сделать на практике см. «Толковый Православный Молитвослов» и работу: «Молитва за Царя есть самая ПЕРВА и ГЛАВНАЯ обязанность Православного Христианина».

Отец Роман на Православном Радио Санкт-Петербурга в воскресение 20 июля рассказал о необходимости молится по Императорскому чину и о необходимости вынимать частички на Проскомидии, и за Царя-искупителя Николая Второго и за грядущего Царя из Царствующего Дома Романовых по женской линии. Беседу можно скачать по адресу новостного сообщения: «Царский Cвященник на радио с Царской темой«. По тому же адресу можно читать и скачать беседы отца Романа с Жанной Владимировной Бичевской уже на Московском радио в ее авторской програме «От сердца к Сердцу». Кроме того, там можно скачать Литургию, совершенную по Служебнику 1901 года (все возгласы по Императорскому Чину, без сокращений

009cc

Прочитав эти книги Вы узнаете, почему с такой силой враг рода человеческого восстает на Святую Венценосную Царскую Семью. На Друга Царева – оклеветанного врагами Бога, Царя и России «Человека Божия», Святого Новомученика Григория Нового (Распутина). Узнаете Правду о Святом Благоверном Царе Иоанне Царе Иоанне Васильевиче IV Грозном и получите ответы на многие другие животрепещущие вопросы о которых возвещал Господь устами Своего Угодника – «Столпа Русского Старчества» – духоносного Старца Николая Гурьянова

ikona.swa.tc

На нашем сайте можно скачать и читать, замечательное произведение генерала и писателя Петра Николаевича Краснова “Венок на могилу неизвестного солдата Императорской Российской Армии”, которое является неувядающим венком доблестным солдатам и офицерам Русской Императорской Армии, живот свой за Веру, Царя и Отечество положившим.Прочитав эту книгу, вы узнаете, чем Русская Императорская Армия была сильнее всех армий мира и поймете, кто такой генерал Петр Николаевич Краснов. Воин Русской Армии, Русский Патриот, православный христианин очень многого себя лишат, если не найдут время прочитать эту очень благодатную книжечку.

mylt ekater

Не прекращались и никогда не прекратятся попытки русских людей понять, что произошло с Царской Семьей в Екатеринбурге в ночь с 17-го на 18-е июля 1918 года. Правда нужна не только для восстановления исторической реальности, но и для понимания духовной сути мученического подвига Государя и его Семьи. Мы не знаем, что пережили они — Господь судил им более года томиться под арестом, в заключении, в полной безвестности, в атмосфере ненависти и непонимания, с грузом ответственности на плечах — за судьбы Родины и близких. Но, претерпев попущенное, приняв всё из рук Божиих, они обрели смирение, кротость и любовь — единственное, что может принести человек Господу и самое главное, что угодно Ему. Труд Петра Валентиновича Мультатули — историка, правнука одного из верных слуг Государя, Ивана Михайловича Харитонова, — необычен. Это не научная монография, а детальное, скрупулезное расследование Екатеринбургского злодеяния. Цель автора — по возможности, приблизиться к духовному пониманию происшедшего в Ипатьевском Доме. В работе использованы материалы архивов России и Франции. Многие документы публикуются впервые

Все новостные сообщения по книге Петра Валентиновича Мультатули на нашем сайте смотри в библиотеке по адресу

Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся историей России.

[**] Фрагмент взят из книги Татьяны Грачевой. Невидимая Хазария. С. 384-398. Разрядкой выделено автором новостного сообщения.

multat nik 2

Исследования геополитических и исторических проблем в книге Т.В. Грачёвой построено на православном вероучении, Священном Писании, Священном Предании, сочинениях Отцов Церкви, постановления Вселенских Соборов. Характеристика религиозных экстремистов и фанатиков, сатанистов-христоненавистников дается в книге в общепринятом православном смысле.

Россия в лице государства и светского общества оказалась совершенно не готовой и не способной адекватно реагировать на современные духовные вызовы внешних международных агрессоров, захвативших в России важные государственные позиции и ведущих настоящую войну против ее священной государственности.

Прочитав книгу, понимаешь, что только триединый союз Народа, Армии и Церкви, скрепленный единством национальных традиций, способен сегодня повернуть вспять колесо российской истории, маховик которой активно раскручивается мировой закулисой.

Возвращение России к своим православным традициям, к идеалам Святой Руси, тем не менее, представляет для мировых сил зла непреодолимую преграду. Ибо сам дух злобы, на котором стоит западная империя, уже побежден и повержен в своей основе Иисусом Христом. И сегодня требуется только время, чтобы наш народ осознал, что наша победа в борьбе против любых сил, против любых глобализационных процессов предрешена, если с нами Бог. Если мы сделаем осознанный выбор именно в Его сторону, а не в сторону его противников. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша» (1Ин. 5,4).

Книга Т. Грачёвой это наставление для воинов духа, имеющих мужественное сердце, ум, честь и достоинство, призыв отстоять то, что было создано и сохранено для нас нашими великими предками»

Они становятся функцией сил исторического реванша и продолжателями их войны против России. Будучи одержимы злобой, агрессией и революционным бунтарством, пагубной гордыней и местью, они отдают себя во власть этих сил, становятся продолжателями дела тех, кто вел против нас войну, кто хотел нас поработить и уничтожить, кто хотел сокрушить нашу государственность. Они с готовностью принимают эстафету войны от тех, кто воевал против нас в прошлом, но так и не смог нас покорить.

Книга издана ограниченным тиражом на частные пожертвования. Если вы считаете, что данная книга требует массового издания, Вы можете помочь ее переизданию, перечислив свои пожертвования по следующим реквизитам: ООО «Издательство «Зерна»
ИНН 6230033234
КПП 623001001
Р/С № 40702810153000100630
Рязанское ОСБ 8606 г. Рязань,
БИК 046126614
к/с № 30101810500000000614
в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Пожертвование на издание книги Т. Грачевой».

[1] В написании этого раздела использовались материалы из книги С. и Т. Фоминых Царский сборник. М. Паломник. 2000. С. 729-730.

[2] Анафема. Составитель Петр Паламарчук. Издание Сретенского монастыря. 1998. С. 5.

Источник

Простой ремонт
Adblock
detector
tdblbvfz[fpfhbz2